Uzman Çavuş Nasıl Olunur ? Şartları Nelerdir ?

14 266

Günümüz gençlerinin en çok rağbet ettiği ve üniforma merakından dolayı en çok talep gören mesleklerden biri olan uzman çavuş olma şartlarını birlikte inceleyeceğiz.

Uzman çavuş olabilmek için belirli şartları taşıyor olmanız gerekiyor bu şartları taşıdığınızda uzman çavuşluk için başvuru yapabilirsiniz.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş Başvuru Şartları Nelerdir ?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

(a) Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi

okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)

(6) Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

(10) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

(11) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(12) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(13) Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

(14) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(15) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(16) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(17) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak,

(18) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,

(19) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

(20) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

(21) Halen Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1)

(Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (Sözleşmeli Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar)

(b) En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

Yukardaki şartları taşıyan adaylar uzman çavuşluk için başvuru yapabilirler, ayrıca dönem dönem ortaokul mezunu uzman çavuş alımları da yapılmakta olup bu ilanları da www.askeribilgiler.net sitemizden takip edebilirsiniz.

PEKİ UZMAN ÇAVUŞLUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

(1) Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)

(2) Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple www.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

(5) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

(6) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar ile sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adayın seçim aşamalarına çağrılması durumunda;

(a) Aday Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir.

(b) Adayların nüfüs cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir.

(c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

(ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(d) Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir.

SINAVLAR NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK ?

Başvurusu kabul edilen adaylardan; terhis olmuş adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara), halen askerlik görevini yapan adaylar ise (ulaşım açısından kolaylık sağlamak maksadıyla) sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav tarih ve çağrıları http://www.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır.

Bu yazımızda uzman çavuş nasıl olunur konusunu ele aldık fakat, bu mesleğin zorluklarını göz önünde bulundurarak başvuru yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Zira birçok aday uzman çavuşluk mesleğinin zorluklarını bilmediği için eğitim safhasında istifa etmek durumunda kalıyor. Uzman çavuş olmak için yukardaki şartları taşımanız yeterlidir  fakat zorluklarını da mutlaka göz önünde bulundurarak başvuru yapınız.

Uzman çavuşlar çeşitli sınıf ve branşlarda görev yapabilirler, örneğin piyade olan bir uzman çavuş piyade komando olarak görev yapabilir, veya muhabereci olan bir uzman çavuş komando birliklerinde görev yapabilir. İstihkam uzman çavuş, muhabereci uzman çavuş, piyade uzman çavuş, tankçı uzman çavuş, hava savunmacı uzman çavuş, topçu uzman çavuş gibi birçok sınız ve branş bulunmaktadır. Aynı zamanda özel kuvvetler komutanlığı yani bordo bereli de olabiliyorsunuz yalnız sınavlarına girmeniz gerekiyor bilginiz olsun.

Uzman çavuşların maaşları konusunda başka bir yazımızda değineceğiz fakat batı illerinde görev yapan bir uzman çavuşla, ohal bölgelerinde görev yapan uzman çavuşların arasında maaş farkı bulunmaktadır. Komando uzman çavuş ile normal piyade uzman çavuş arasında bere tazminatı dolayısıyla maaş farkı bulunmaktadır. Paraşütçü brövesi bulunan uzman çavuşların da aynı şekilde maaş farkı bulunmaktadır, tüm bunların yanısıra keskin nişancı brövesi de alabilme imkanınız vardır, keskin nişancı kursuna katılarak uzman nişancı olabilir ve maaş farkı alabilirsiniz.

Uzman çavuş kategorisinde bütün sınıf ve branşları, maaş durumlarını, maaş farklarını incelemeye çalışacağız ayrıca komando uzman çavuşların görevlerini ve diğer branşlardaki uzman çavuşların görevlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.  Uzman çavuşlar hakkında sorularınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz cevaplamaya çalışacağız teşekkürler.

 

 


14 Yorumlar
 1. Uğur can gürler diyor

  Selamlar uzman cavuslarin hafta sonu izinleri varmidir.

  1. admin diyor

   Evey kurstayken haftasonu izniniz var, ayrıca atandığınız yerde eve gidip gelebiliyorsunuz kışlada kalmıyorsunuz ki rütbeli personelsiniz. Yalnızca ohal bölgesinde lojman yoksa ve aileniz orda değilse kışlada kalırsınız . . .

 2. Yunus diyor

  Selamlar Admin Ben 18 yaşındayım 165 boy 55 kilodayım Uzman çavuş olabilirmiyim boy kiloda sıkıntı çıkmaz dimi

  1. admin diyor

   20 yaşına kadar kilonu biraz artır, spor çalışmalarına yönel girersin problem olmaz.

 3. Yunus Emre diyor

  2017/10 eylül ve ekime kalan jandarma mülakatları hakkında bilgin var mı?

 4. Dogan diyor

  Boyum 160 kilo 66 unıv bırakıp gıtmeyı dusunuyorum uzmanlıga acançba boydan sıkıntı olurmu

  1. admin diyor

   Merhaba maalesef Uzman Çavuş alımlarında en düşük 164 boyunuz olması gerekiyor. Bırakmayın üniversiteyi bence.

 5. İsmail diyor

  Slm ilköğretim olanlar uzman olamiyomu

  1. admin diyor

   Merhaba alımları takip etmeniz gerekiyor, Jandarma Genel Komutanlığı alım yapıyor fakat seçimden sonra yapılacak muhtemelen alımlar sitemizden takip edebilirsiniz.

 6. İdris diyor

  Iyi günler ben üni mezunuyum subaylık mi yoksa uzman çavuşluk mu olurum sizce boy 1.70 kilo 68 spor da biraz zorlaniyorum gibi geldi bana vücutta hicbir iz yok sadece 0.75 numara gözlük var şuan da tesciliyim başvuru yapabilir miyim teşekkür ederim..

 7. recep diyor

  slm admin bn 26 yasindayim.ortaokul mezunuyum.onbasilik icin basvurdum sonuc aciklanmadi hala? bide boy 175. kilo 81 sikinti olurmu ? tesekkurler simdiden

  1. admin diyor

   Merhaba değerli kardeşim sonuçlar yakında açıklanır fakat 1 kilo daha vermen gerekiyor bilgin olsun, bunu da sporla yapabilirsin . . .

 8. Alihan diyor

  Selamun aleyküm benim boyum 1.70 kilom 65 spora başladım ve ortaokul mezunuyum uzman çavuş olabiolabilirmiyim yaşım 19 yani er liği biyirdikten hemen sonra

 9. Sumerya ışık diyor

  Ben özel kuvvetler komutanlığında keskin nişancı yapmak istiyorum ama nasıl basvuracagimi bilmiyorum çünkü hiç başvuru yapmadım sizden yardım istiyorum . Ama ben ismimi değiştirmek istiyorum başvurduktan sonra ismimi degistirsem olurmu ? Cevabınızı bekliyorum bu gün için de olursa çok mutlu olurum teşekkürler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!