MSB KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2022 YILI (2022/1 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

1 20.150

MSB KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2022 YILI (2022/1 DÖNEM) SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine,
başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma
faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

 Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın
Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997
tarihinden sonra doğanlar),

 Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını
bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru
şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen
başvuruda bulunabilirsiniz.

1. GENEL HUSUSLAR:

a. 2022 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenen 2022 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.

b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı
adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma
Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul
kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav
merkezinde icra edilecektir.

d. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili
internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların
belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.
Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

e. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli
olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç
ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.

g. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-6’de örneği bulunan
Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında
getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.

ğ. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma,
sertifika, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında
bulunduracaklardır.

h. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre
gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma
Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ

a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları
görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu
esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî
eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç
yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi
yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden
sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin
sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik
Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından
tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların,
askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme
imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki
erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa
liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde
onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat
durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa
geçirilir.

b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan
yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart’ı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen
silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri,
7179 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân
edilirler. Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve
emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden
ayrılmaları için izin verilir.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili
mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve
astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini
yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli
erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

(7) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak
ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum
ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar

(8) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık
planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve
kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını
gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu
mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre
içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve
manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma
ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca
sağlanan imkanlardan sözleşmeli erbaş ve erler de istifade ederler.

(10) MY-114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu
Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki
personelden çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt
örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını
seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için
kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili
Kuvvet Komutanlığının İstihbarat Başkanlığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık
durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi
mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip
olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında
yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın
yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa
olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten
soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile
zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis
cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım
etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik
hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2)
almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil GüvenlikK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya
kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında
olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen
esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi
başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği
ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin
hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip
başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün
işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet
şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının
cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı
yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri
öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin
takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul
edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara
planlanacak,

(2) Adayların başvurularına; başvuru son günü itibariyle başvuru şartlarını
taşıyıp taşımadıklarına göre (başvuruların son günü itibariyle yaş, eğitim, terhis vs.) işlem yapılacak,

(3) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MEBS
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav
merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını
beyan etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu
tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylardan, askerlik
hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince,
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar
mühürlenecek ve zarflanacaktır (askerlik hizmeti 3 aydan az olan adaylar için nitelik belgesi tanzim
edilmeyecektir).

(2) Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylardan adli
(disiplin kurulu dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait
tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından,
kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz nitelik
belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya
tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya
ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların
kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü
tamamlayanlar için) ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim
aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar
tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine
teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askerî kimlik dâhil) sınavlara katılmaları
maksadıyla teslim edilecek,

(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK
Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri
halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları
tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca
adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu
nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir
dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar
yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle,
seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu
bulunmaktadır.

4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Mamak/ANKARA’da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen
aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır.
Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız
olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün
içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.
(1) Evrak kabul faaliyetleri,
(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre kontrolü),
(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-4),
(4) Mülakat,
(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve
Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde
icra edilecektir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe
karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön
yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair
internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü
tamamlayanlar adaylar için (Ek-2),

(c) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Aslı) : Adayın kendisine ait nüfus
cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
getireceklerdir.

(ç) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet
öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu
okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde
okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet
fotokopisini getireceklerdir.

(d) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis
belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı
Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi,
altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini
tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için,
askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini
getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar
verilmeyecektir,

(e) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan
adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı
olması şartı aranmayacaktır,

(f) Varsa ehliyet, askerî ehliyet ve atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi
vb. branşları ile kurbağa adam, dalgıç, paraşütçü vs. gibi özel yeteneği bulunan adaylara yönelik
bonservis, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve
fotokopileri;

(I) Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını
gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler,

(II) Atıcılar için, Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan alınmış
atıcılık lisansının aslı ve fotokopisi,

(III) Askerlik hizmeti esnasında Atış Başarı Şerit Rozeti alanların
berat aslı ve fotokopisi,

(g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet
çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ğ) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki
Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın
spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
(Örneği Ek-6’dadır),

(h) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday
Bilgi Formu (Örneği Ek-7’dedir),

(ı) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı
esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim
aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu
kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir.

(II) Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet
Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan
Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini
beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir
(Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin
aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda
başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından
ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Fiziki Değerlendirme:
Adayın Ek-3’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler
mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip
olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada
elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol
cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz
edilemez.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara
aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak
yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri
ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki Yeterlilik Testi Standartları
Ek-4’tedir.

(c) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan, sınav merkezinin
fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 m koşudan en az 1 puan, 400 metre düz koşudan
en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya
katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus
olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme hakları vardır.

(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının
branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını
kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir
sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu
itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir
sınav hakkı verilmeyecektir.

(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
(aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına
dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Örneği Ek-6’dadır).

(g) FYT’ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli
personel tarafından, FYT’ye başlamadan önce, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri
yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve
rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda
sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” imzalatılacaktır.

(ğ) Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle
testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday
sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı
getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

(4) Mülakat :

(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında
yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda,
mülakatta adaylar;
(I) Genel Görünüş,
(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
(III) Özgüveni,
(IV) Öz Geçmişi,
(V) Kişiliği,
(VI) Psikolojik Yapısı,
(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,
(VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,
(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık,
(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması,
kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in altında not alanların adaylığı
sonlandırılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya
daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde yapılacak Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında
icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane
Sevk Belgesi (Ek-5) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er Olur”
kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından
elenmiş sayılacaklardır.

(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi
kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat
ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir
ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye
yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı
fotokopiniz ile birlikte, ANKARA ili içi sevklerde en geç üç iş günü, ANKARA dışındaki illere
sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri
iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve
sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk
belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla
belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından aynı
hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile Personel Temin Daire
Başkanlığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği
yapılamayacaktır.

(5) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri
en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen
sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların
adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak
giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(6) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.

(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık raporlarının bir
nüshası posta yoluyla Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresine gönderilecektir.
Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren en kısa sürede
sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından Personel Temin Daire Başkanlığı
(Cebeci/ANKARA) adresine gönderilmiş olmasını sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki
gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren
üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin
İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik
kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye
gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982
tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre
yürütülecektir.

(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt
oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu
raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla
ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip
edebilirsiniz.

e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50’si ve
Mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(2) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40’ıncı maddesinde belirtilen
aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(3) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak
başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları
terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(a) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar
hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve
Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki
aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının
aritmetik ortalamasına 9 puan,

(b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların
Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık
askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik
ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

(4) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme
puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP’sinin
eşit olması durumunda ilk olarak 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini
yapanlara (askerlik hizmetini 12 ay yapanlar birinci öncelikli, 6 ay yapanlar ikinci önceliklidir),
sonrasında FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu daha yüksek olanlara, sonrasında eğitim
seviyesi daha yüksek olanlara, eşitlik yine de bozulmaz ise adaylar arasında yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) büyük olanlara öncelik verilecektir.

(5) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları
taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan
toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,

(6) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma,
sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak ilgili Kuvvet Komutanlığınca yapılacaktır.

f. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri
başlatılarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

(2) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmalarının
olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir. Arşiv araştırması tamamlanmayan ve olumlu sonuçlanmayan
adaylar temel askerlik eğitimine sevk edilemezler.

(3) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin başlatılabilmesi
için adayların e-Devlet üzerindeki adres bilgilerini güncel bulundurmaları önem arz etmektedir.

(4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmayan
adaylar sınavlar sonucunda başarılı olsa dahi 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3’üncü
Maddesinde belirtilen şartların tamamını taşımadığı gerekçesi ile başarısız sayılırlar.

g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

 

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi, sağlık
raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ve konu ile ilgili tüm açıklamalar
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ
niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan
dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim
tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.

(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem
yapılmayacaktır.

UYARI :

1. Personel Temin Daire Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi
malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere
kesinlikle itibar etmeyiniz Salon görevlileri tarafından sizin için gerektiğinde kalem ve silgi hazır
bulundurulacaktır.

2. Seçim aşamalarına gelirken kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde
getirmeniz yeterlidir.

3. Adaylardan güvenlik belgesi istenmeyecektir.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Ana sayfa için Tıklayınız.

Sözleşmeli Er Kılavuzu (03.01.2022) indirmek için tıklayınız.


1 yorum
  1. Emre Can diyor

    selamun aleyküm, sayın admin 2022/1. sözleşmeli er ilanı 3 ocak pazartesi günü saat kaçta başlatıldı acaba pertem tarafından?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!