2022 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI

0 203

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAKTIR.

1. TEMİNİ YAPILACAK SUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda erkek ve kadın sözleşmeli subay temini yapılacaktır.

NOT-1: Şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda,
eksik kalan kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.
NOT-2: Mühendis, İkmal ve Hukuk branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı
belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden
yapılacaktır.
NOT-3: Güverte ve Makine branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmiştir.
Erkek veya kadın aday kontenjanlarının tamamlanamaması durumunda; eksik kalan kontenjanlar
diğerine aktarılabilecektir.
NOT-4: Güverte veya Makine branşları için belirlenen kontenjanın tamamlanamaması durumunda,
eksik kalan kontenjan diğerine aktarılabilecektir.
NOT-5: Güverte ve Makine branşları için belirlenen toplam kontenjanın tamamlanamaması
durumunda eksik kalan kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına
aktarılabilecektir.
NOT-6: İkmal branşı için yabancı dil notu istenen kaynaklardaki kontenjanın doldurulamaması
durumunda 1 kontenjan diğer ikmal branşı kaynaklarının kontenjanına aktarılabilecektir.
NOT-7: Mühendis, ikmal ve Hukuk branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması
durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte ve Makine branşına aktarılabilecektir.
NOT-8: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesi sisteme yüklenerek başvuru yapabilir.
Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
NOT-9: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici
kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici
mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.
NOT-10: COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının
duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına
çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat
içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama
üzerinden kontrol edilecektir.
NOT-11: Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, Personel
Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır.
Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

2. YASAL DAYANAK :

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında
Kanun.
b. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği.
c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin
Yönetmeliği.
ç. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Branşı Kadrolarında
İstihdam Edilecek Subayların Temin, Seçim ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak
veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,
ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme
yüklemek,
d. KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlardan Mühendis ve İkmal branşı için; 2020-2021
yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış
olmak ve 2019-220-2021 yılında yapılan ALES’te Eşit Ağırlık Puan Türü (EA) en az 65 almış
olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı,
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife
malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi
kapsamında olanlar)
e. YDS puanı şartı aranan İkmal (2) branşı [Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce) ve Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi] için; 2017-2018-2019-
2020-2021 yılında yapılan YDS sınavlarından en az 90 puan almış olmak,
f. Hukuk branşında 2020-2021 yıllarında yapılan KPSS’de; hukuk alanında yapılan (P4) puan
türünden en az 70 puan, 2019-2020-2021 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Ağırlık (EA) puan
türünden en az 70 puan almış olmak,
g. 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak
1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adaylardan 27
yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
ğ. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’
kararlı sağlık raporunu almak,
(2) Mühendis, İkmal ve Hukuk branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d
değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre
“Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,
ı. Hukuk branşına başvuru yapacak adaylara yönelik ayrıca;
(1) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak,
(2) Dış kaynaktan temin edilecek subay adayları/öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde
subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak,
(3) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve
yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmek,
i. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı
idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
j. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
ile neticelenmemiş olmak,
k. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
l. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
n. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve
aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle
askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
o. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
p. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
r. Hamile olmamak,

NOT-1 : Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.
NOT-2 : Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede
belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.
NOT-3 : Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur
durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

 

4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.
c. Ön başvurular; 24 Aralık 2021 günü başlayıp, 09 Ocak 2022 günü saat 23:59’da sona
erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet
kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan
sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek
veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu
numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana
kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı”
şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak
yükleyecektir. “Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri
öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise
denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye
dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci maddedeki hangi bölüme
denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek
yükleme yapacaklardır.]
(5) KPSS ve ALES sınav bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi (2020-2021 yılı
KPSS (İlgili Branş İçin P3 veya P4 Puanı) ve 2019-2020-2021 Yılı ALES (Eşit Ağırlık) puanı)
(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(7) Yaş düzeltmesi olan adaylar için ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan ‘‘Yaş
Düzeltme Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,
(8) Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocuğu olan adayların ise ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’
bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak)
yüklenmesi, (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve TSK personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
21/(h) ve (j) maddesi kapsamında olanların eş ve çocukları), işlemlerinin yapılması zorunludur.
Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz edecektir.
e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve
belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak
varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı
yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]
(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
(b) Sürücü belgesi,
(c) Çalışma süresi belgesi,
(ç) Sertifika belgesi,
(d) Hizmet belgesi,
(e) Gemiadamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Yaş düzeltme belgesi,
(ı) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(i) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,
(j) Diğer Belgeler,
seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak)
sisteme yükleyebileceklerdir.
f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sözleşmeli Subay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.
g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi
kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar
tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri
kabul edilecektir.
ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından
durumlarına uygun sadece bir tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru
tamamlanacaktır. ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi Formu’’
gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha
çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki
nüsha sınavlara getirilecektir.
h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek,
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil
bilgileri değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu
eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.
ı. Başvuru bilgileri (h) bendinde belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi
yapılacaktır. Başvuru süresi dışında ise sadece adres ve iletişim bilgileri değişiklikleri Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığına şahsen müracaat
edilerek yazılı talepte bulunulması durumunda yapılabilecektir.
i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu
sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler
sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz
etmektedir.
j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal
edilecektir. Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı
olması gerekmektedir.
k. Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave
bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.
l. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. KPSS ve ALES puanı istenen branşlarda, belirlenen barajın üzerinde puan alan adaylar Ön
Başvuru Sıralamaya Esas Puanına (KPSS notunun %70’ni, ALES notunun %30’u alınarak
oluşturulan puan) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı
aday, KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.
b. Seçme sınavları için ücret yatırması çağrısı yapılan adaylardan belirtilen süre içinde sınav
ücretini yatırmayanların yerine çağrı kontenjanını tamamlamak üzere İki kez sınava çağrı duyurusu
yapılabilecek olup, adayların duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
c. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav
merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma Ve
Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında
‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI :

a. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili
olarak;
(1) Başvuru yapan adaylar içerisinden yapılan değerlendirme neticesinde, seçme sınavına
katılması uygun değerlendirilerek sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 250
TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte
adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini
yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan
edilecek olup;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri
olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘sonuçlarım’’ kısmında
yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine
herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin
Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
NOT: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu
belgesini sisteme yükleyecektir.

7. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru bitiminde sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Fiziki Kontrol,
(2) Fiziki yeterlilik sınavına,
(3) Mülâkat sınavına,
tabi tutulacaktır.
b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya
devam edemezler.
c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer
özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar
nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza
etme imkânı bulunmamaktadır.

8. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı
yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya
hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.
a. Fiziki Kontrol :
(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından
kontrolden geçirilir.
(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre
yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1’de örneği bulunan
Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.
(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay Eğitim
Merkezi Komutanlığı (SUEM) Öğrenci Adayı Olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay Eğitim
Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Subay Eğitim Merkezi
Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
(4) Hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen
adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına
geçemezler.
b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :
(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “SUEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler,
fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut
durumunu bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere
TABLO-2’de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı
olarak yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-2’nin devamındadır.)
(4) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak
zorunludur.
c. Mülâkat Sınavı :
(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından
mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
(2) Değerlendirmede adayın;
(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
(b) Kendisinden istenileni kavrama,
(c) Özgüveni,
(ç) İfade etme yeteneği,
(d) Beden dilini kullanma becerisi,
(e) Mesleki bilgi düzeyi,
olmak üzere altı ayrı kritere göre; mesleki bilgi kriteri 40 puan, diğer beş kriterin her biri 12 puan
olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi
için yüz puan üzerinden en az altmış (60) puan alması gerekir.

9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı;
(1) KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı,
VKİ puanının %10’u ve mülâkat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında
eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas
alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(2) KPSS ve ALES puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %30’u, ALES puanının
%10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının
%30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru
Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır.
Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
b. Her bir branş için erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olarak; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere
sınav sonuç listesi düzenlenir. Ancak erkek ve kadın kontenjanları ayrı ayrı belirlenmeyen branşlar için
ise cinsiyet farkı olmaksızın tüm adaylar; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi
düzenlenir. Şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek
aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit ve malul eş
ve çocukları statüsünde başvuru yapan adayların, normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı
olamaması durumunda; Şehit ve malul eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.
c. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında
yayımlanacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların
adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği
taşımaktadır.

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor
vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.
b. Adaylar;
(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Subay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’
kararlı sağlık raporu,
(2) Mühendis, İkmal ve Hukuk branşları için ise Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d
değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre
“Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu aldırılacaktır.
c. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmayan ve
başvuru yapılan branşa göre “Sözleşmeli Subay olamaz” veya “Gemiadamı Olamaz’’ kararlı Sağlık
Raporu alan adayların kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL :

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve bu kılavuzun, adaylarda aranacak nitelikler bölümü Md.3-h
fıkrasında yazılı sağlık rapor/raporları olumlu almış asıl adayların kayıtları yapılır. Kayıtları
yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri
tamamlatılır. Aday gerektiğinde yeniden muayene ettirilebilir.
b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan,
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda
TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartları sahip olmadığı anlaşılan,
adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.
c. Kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.
ç. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme
senedini yanlarında getirecektir. (Yüklenme senedi örneği
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden bulunmaktadır.)

13. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim
doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar.(İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)
b. İntibak eğitimi süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları
ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum
tarafından karşılanır.
c. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak
eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ayrılan veya
vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.
b. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine
evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen, olumsuz sağlık
raporu alan ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların kayıtları
yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday
çağırma işlemi yapılır.
c. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek
aday çağrılmaz.
ç. Adaylara yedek çağrısı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların
adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği
taşımaktadır.

15. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında SUEM Komutanlığına yazılı başvuruları
ile SUEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul
edilmez.
b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM’den ayrılan veya çıkarılan
adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan
adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
c. Bu kılavuzun 3’üncü maddesinde sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri
kesilir.
ç. SUEM’ den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan
masraflardan sorumlu tutulmazlar
d. İntibak eğitim süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanmayan
adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

16. HUKUKİ SORUMLULUK :

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.
b. İlgili mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak
sorumluluk adayın kendisine aittir.

17. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri ve Saati : 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 saat: 23.59’a kadar
Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Onayı müteakip ilan edilecektir.

18. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 65 26 – 6527 – 6551
c. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
ç. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile
gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan
hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, OrAn Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığı önünden geçmektedir.
d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192
numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.
DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde
bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların
güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

19. VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI :

a. VKİ ölçüm esasları:
(1) Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü,
vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir
değerdir.
KİLO (kg)
VKİ =
BOYUN KARESİ (m²)
(2) Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen kategori
bulunur:
17 ≤ VKİ < 18,5 Hafif Zayıf
18,5 ≤ VKİ < 25 Normal
25 ≤ VKİ < 27,5 Hafif Kilolu
3. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın
değere yuvarlanır.
b. VKİ notlandırma esasları:
Ölçüm sonucunda;
(1) TABLO-1’deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not
üzerinden not verilir.
(2) VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve
haklarında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.
c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar
hakkında “Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI UYGULAMALI PARKUR GEÇİŞ TALİMATI
1. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre
uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde,
takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7
istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
2. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava
katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital
fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) metre genişlikte
olacaktır.
3. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca
ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına
gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.
a. Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap
olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi
yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine
başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve
sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her
bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla
yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve sıçrama hareketinin tamamını da nizami
olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)
b. Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ
lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmenin ceza
karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm)
olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
c. Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar 30 Kg (15×2) bayan adaylar ise 20 Kg (10×2)
ağırlığındaki 2 kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak
taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. (Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki
dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. Ayrıca
aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalarda ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan,
herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye
edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın
içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye
ilave edilecektir.)
ç. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık
toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez
dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave
edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken
dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu
tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa
dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa
dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer
istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) saniye ilave edilecektir.) Topun aday
tarafından herhangi bir şekilde yerinden çıkarılması durumunda topu yerine koymak zorundadır.
Koymaması durumunda bitirme süresine (2) saniye ilave edilecektir.
d. Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne
doğru (1) defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza
karşılığı olarak bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir.(Takla hareketinde takla hareketini yapmayan
veya hiç yapmayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)
e. Slalom koşu etabında (6) adet slalom çubuğu (çubuklar 1,3 metre yüksekliğinde olup, düz
ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.) dışından dolaşarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş
için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.
f. Engel etabında (4) adet engel (Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek
engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir.) üstten alttan, üstten alttan olmak
üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir
eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine
(2) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması
(engel çubuğunun her bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel
çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu
istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)
g. Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli
kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi
bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın
bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddüde
düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak
yazılır.)
ğ. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.
h. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını aynı parkurda
tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
ı. Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav
komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elemanının görüşünü
alarak karara bağlar.
i. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler
baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
4. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması
olan fiziksel yeterlilik aşamasında jandarma ve Sahil Güvenlik mesleğini icra edecek adayların denge,
kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından jandarma mesleğine uygunluklarını ölçecek
parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

 

Anasayfa için Tıklayınız


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!