Subay Alım Şartları 2021

0 276

1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına
(yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru
yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile
muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan
kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz

b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte
veya yüksekokulları bitiren gereken şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır

c. Muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı
sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler Subay Temel Askerlik ve
Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla
tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderilecek,
SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak
ve ilişikleri kesilecektir.

Bu kapsamda, K.K.K. Piyade (Komando) branşına başvuran adaylar
için “temine esas öncelikli şart komando temel eğitiminde başarılı olmak”tır. Tefrik edilecekleri
komando temel eğitiminde başarılı olamayan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri
kesilecektir

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

(1) 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara (Diş Tabibi ve Öğretmen İlahiyat sınıfları hariç) müracaat
edecek adaylardan; 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans
Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak,
2019 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo (1-3)’deki Diş Tabibi sınıfına müracaat edecek adaylardan KPSS puanı
istenmeyecek, MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB
Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu
sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu
maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi
tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
yapılacaktır.

(6) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenlikleri ile Muhabere (Siber
Güvenlik) kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak,
ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/EYDS) en az 60 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar
için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı
haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme
yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

(7) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave
olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği
Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise
evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(8) Tablo-1’de hizasında (*X) işareti olan bölüm mezunları, Beden Eğitimi Öğretmenliği
ve Tarih Öğretmenliği tercihleri için pedagojik formasyon belgesini veya öğretmenlik sertifikasını
bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak sisteme yükleyecektir. Ayrıca çağırılmaları halinde
seçim aşamalarına gelirken söz konusu belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopisini beraberlerinde
getirecek, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(9) Tablo (1)’deki Öğretmen İlahiyat sınıfı için KPSS P3 ve yabancı dil şartı aranmayacak,
söz konusu sınıfa KPSS P124 (Din Hizmetleri Alan Bilgisi –DHBT) sınavından en az 70 puan almış
adaylar müracaat edebilecektir.

(10) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat
edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM
tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2020-2021) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en
az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük
not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında
kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav
notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(11)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,

(12)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(13)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(14)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.

 

3. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece
feshedilmemiş olmak,

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.

(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri_tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer
yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe
aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın
üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya
kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler
nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına
ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(XI) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XII) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

(XIII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XIV) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak
[kontenjanlar Tablo (1-3)’ün ilgili satırında (erkek+kadın kontenjan sayıları şeklinde)
belirtilmiş olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde kontenjanlarda değişiklik
yapılabilecektir],

(XV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XVI) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(XVII)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş
veya görmüyor olmak,

(XVIII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(XIX) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

(XX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,

(XXI) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile
anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi (bir yıllık deneme süresi
içerisinde olmak şartıyla) sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

 

4. Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu
kapsamda adaylardan;

(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,

(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık
raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, haklarında hatalı rapor düzenlenen
adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre
içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta
kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) Diş Tabibi sınıfına müracaat edecek adaylar için MSB.lığınca
yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavında başarılı olmak,

(b) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça
belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO4’dedir.)

(c) TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(ç) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(d) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(e) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç disiplin amirinden TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Subaylığa Layıktır” kararlı nitelik
belgesi almak,

5.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 28 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir

6.Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı
sonradan da olsa tespit edilenlerin [başarılı olup kursa katılsa veya naspedilip göreve başlasa dahi (bir
yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla)] işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu
kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak
doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.
d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak
İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan
önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu
suçlardan ceza alıp almadığı, er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek
subay/astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve
nitelik belgesinin (TABLO–6, TABLO–7 ) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay/astsubay olarak askerlik hizmetini
yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup
olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar
evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine
rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara T.C. kimlik kartları verilecek, adayların T.C.
kimlik kartları ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler
ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 90’ının altında olanlara”, başvuru şartlarını
taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

7.ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Genel Kültür Sınavı (sadece Diş Tabibi sınıfına müracaat eden adaylar için),
(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),
(3) Fiziki Değerlendirme,
(4) Kişilik Değerlendirme Testi,
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(6) Mülakat Sınavı,
(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?
(1) Adayların Genel Kültür Sınavı/KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer
esaslara göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.
(2) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması
faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS/Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve
ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Sınıf/branş kontenjanları göz önünde
bulundurularak söz konusu kontenjanın en fazla 6 katı aday [şehit ve gazi yakınları KPSS için
70, Genel Kültür Sınavı için 50 puan da dahil başvuru şartlarını sağlamaları durumunda KPSS/
Genel Kültür Sınavı puanlarına yüzde 10 ilave edilecek ve oluşan puanlarına göre) sınavlara
çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır. Son sırada bulunan aday ile
aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Adayların, çağrı kontenjanına giremedikleri
tercihleri sonlandırılacaktır. Başvurusu kabul edilenlere, seçim aşamaları tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım
ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine aittir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?
Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara’da icra edilecektir.

ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:
(1) Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacak, herhangi bir
nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayanlara ilave hak tanınmayacaktır.
(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri (Genel Kültür Sınavı, Evrak
Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve Mülakat Sınavı) duyurulacak
tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) icra edilecektir.-
MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde
değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında
başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim
aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz
ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan
veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Genel Kültür Sınavı: Sadece Diş Tabibi sınıfına başvuran adaylar, MEBS Okl.ve
Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.

(2) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :
Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol
Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz
esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını
taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14.00’a
kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi
tutulacak, adayların TABLO-4’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları
ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. TABLO-4’de yer alan boy uzunluğu ile boy
uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul
edilmeyen adayın ölçümlerin yapıldığı alandan ayrılmadan ve yapılan ölçümün hemen sonrasında
olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak
ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(4) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır.
Kişilik değerlendirme testi, hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup, Mülakat Sınavına kanaat
oluşturma maksatlıdır.

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav
ve koşu (400 veya 1500 m.) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT
standartları TABLO-5’dedir. Beden Eğitimi Öğretmeni adayları için uygulanacak FYT testleri ve
puan tablosu TABLO-5’de ayrıca belirtilmiş olup değerlendirme ve itirazları aşağıdaki esaslara göre
yapılacaktır.

(b) Adaylar her branştan en az 10 (kadın adaylar 400 metre koşu ve şınavdan en
az 9) puan almak zorundadır

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
(aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair “durum bildirir
tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor
ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri gerekmektedir.

8.Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,
Aday, İnternetten alınan 2’nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında
getirecektir.

(2) Nüfus Cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaportu,
Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının/ TC Pasaportunun aslı seçim
aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askerî Kimlik Kartı,
Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının aslı seçim
aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans/Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,
Aday, mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula/yüksek lisansa ait
diploma veya mezuniyet belgesinin aslını veya e-devletten alınan çıktısını (fakülte/yüksekokulun
yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.

(5) Denklik Belgesi,
Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(6) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),
Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti
getirilecektir. (onaysız fotokopi kabul edilmez.).

(7) Askerlik Durum Belgesi,
Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik
durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir. (e-devletten
alınabilir)

(8) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan/bakanlıktan alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi
getirilecektir.

(9) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı
olmadığına dair belge),
Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir
adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında
getireceklerdir.

(10)Nitelik Belgesi (TABLO 6-7 ve 8),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek
subaylar/astsubaylar, erler ve erbaşlar görev yaptıkları/atandıkları birlik komutanlıklarınca tanzim
edilmiş olan ve bu kılavuzda belirtilen nitelik belgelerini yanlarında getireceklerdir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf
içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim
aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar,
nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(11)Yabancı Dil Puanı Belgesi,
Başvuru yapan adaylar için YDS/E-YDS harici muadil puanı olanların YÖK’ce
eşdeğerliği kabul edilen sınav puanını gösteren belge.

(12) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacaktır.

(13) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere “Spor Yapmasında Sakınca
Bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu getirilecektir.

(14) Bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,
Güvenlik Soruşturması Formu TABLO-9’dadır. (Bilgisayar ortamında doldurularak
çıktısı alınacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına
takılmayacaktır.)

(15) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi için tüm adaylar eşofman, şort, spor ayakkabısı,
gerekirse mayo, bone, havlu, terlik vb. getireceklerdir.

(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek,
tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika, pedagojik
formasyon, öğretmenlik sertifikası vb. belgelerinin asıllarını da (veya e-devletten alınmış suretlerini)
yanlarında getireceklerdir.

(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgelerin fotokopilerini
yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak
getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(18) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve
işlemleri iptal edilecektir.

9.Aday Başarı Sıralarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:
(a) Sınavların değerlendirilmesinde; Genel Kültür Sınavı/KPSS P3/KPSS P124
puanının %55’i [Şehit/gazi eş ve çocuklarının (70 veya üzerinde olan KPSS/50 ve üzerinde olan
Genel Kültür Sınavı) puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Yönetmeliği 8’inci
maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS/Genel Kültür Sınavı notları
bu şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %15’i ve Mülakat Sınavı
puanının %30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(b) Beden Eğitimi Öğretmenliği için; KPSS P3 puanının %30’u [Şehit/gazi eş ve
çocuklarının (70 veya üzerinde olan) KPSS puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin
Yönetmeliği 8’inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların KPSS notları bu
şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Fiziki Yeterlilik Testinin %40’ı, Mülakat Sınavı puanının
%30’u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(c) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Genel Kültür Sınavı/KPSS P3/KPSS P124
puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan
yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Asker alma
Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(ç) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan
adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim
aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 3 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 9 puan ilave edilecektir

aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 6 puan,
bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik
hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 12 puan ilave edilecektir.

subay

 

2021 YILI DIŞ KAYNAK SB KILAVUZU indirmek için tıklayınız.

2021 YILI DIŞ KAYNAK SB KILAVUZU indirmek için tıklayınız.

Anasayfa için Tıklayınız


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!