2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini

0 184

2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini

 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ YAPILACAKTIR.

 

1. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE
ŞARTLARI:

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli
erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

 

 

 

 

NOT-1: “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BİYOLOJİ, KİMYA, FİZİK, GENETİK
BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLAN ADAYLARDAN SEÇME SINAVLARINDA BAŞARILI
OLANLAR KRİMİNAL BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLEBİLECEKTİR.”
NOT-2: Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının tercih yaparken, tercihlerinden birinin
jandarma branşında olması şehit veya vazife malulü kontenjanından faydalanma açısından önem
arz etmektedir.
NOT-3: Şehit veya vazife malulü kontenjanının dolmaması durumunda, bir diğer öğrenim seviyesine
aktarılmak suretiyle tamamlanacak (ön lisanstan boş kalan kontenjan yerine lisans, lisanstan boş kalan
kontenjan yerine ön lisans), buna rağmen kontenjanın dolmaması durumunda boş kalan kontenjan öğrenim
seviyesine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.
NOT-4: Lisans ve ön lisans kontenjanları, başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup,
lisans veya ön lisans kontenjanların doldurulamaması durumunda; eksik kalan kontenjan bir diğer eğitim
seviyesine (Lisans ya da ön lisans) aktarılacaktır.
NOT-5: Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik kalan
kontenjanlar eğitim seviyesi ve cinsiyetine göre jandarma branşına aktarılacaktır.
NOT-6: Kadın jandarma branşının kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan
eğitim seviyesine göre erkek jandarma branşına aktarılacaktır.
NOT-7: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar,
YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yükleyerek başvuru yapabilir. Adaylar
denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
NOT-8: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt
tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet
belgeleri kabul edilecektir.
NOT-9: COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması,
sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm
adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış
olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol
edilecektir.
NOT-10: Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, Personel
Temin Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır.
Geçici/Ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

2. YASAL DAYANAK :

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında
Kanun.
b. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği.
c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin
Yönetmeliği.

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki branşlara yönelik Tablo-2 ve Tablo-3’de belirtilen
lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve bu belgeyi sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,
(5) Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar
için 2020-2021 yılında yapılan KPSS’den genel kültür ve genel yetenek (P3) puan türünden en az 60
puan almış olmak,
Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki
adaylar için 2020 yılında yapılan KPSS’nin genel kültür ve genel yetenek (P93) puan türünden en az 60
puan almış olmak,
Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve
çocukları] için bu puanların en az %80’ini (En az 48 puan ve üstü) almış olmak,
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
[01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını
bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için
geçerlidir.)],
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d
değerlendirme çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre
“Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,
(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelevi, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere,
herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız
olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er
olarak görevli iken ayrılmamış olmak veya çıkarılmış olmamak,
(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
olmadığına dair beyan sunmak,
(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(18) Hamile olmamak.

NOT: 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması
halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona
erdirilir.
2. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen
mevzuatı incelemeleri faydalarına olacaktır.
3. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur durumumda
olmasından adayın kendisi sorumludur.
2022 YILI SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF JANDARMA ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU-SONUÇ
VE DUYURULARIN AÇIKLANMASI
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.

c. Başvurular; 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden
e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi
ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar
tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi (Fotoğraf vesikalık olacaktır),
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu
olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde
girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir. “Belgeye Dayalı”
yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK
onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim
olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci
maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o
bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]
(5) KPSS bilgilerinin “ÖSYM’den sorgula” ile yüklenmesi [Lisans için 2020-2021 yılı
KPSS(P3) puanı, ön lisans için ise 2020 yılı KPSS (P93)puanı]
(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(7) Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocuklarından olan adayların ise ‘‘Diğer
Bilgi/Belgelerim’’ bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya
resim olarak) yüklenmesi, (verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları),
(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yanında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve
belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den al” veya “belgeye dayalı” olarak
varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir. (Belgeye dayalı yabancı dil sınavı
yüklenmesi durumunda, sınav sonuç belgesi taranmış olarak veya resim olarak yüklenecektir.)
(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
(a) Ustalık/kalfalık/iş yeri açma belgesi,
(b) Sürücü belgesi,
(c) Çalışma süresi belgesi,
(ç) Sertifika belgesi,
(d) Hizmet belgesi,
(e) Gemi adamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası
(i) Diğer Belgeler

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (Taranmış olarak veya resim olarak) sisteme
yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini ’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci
başlatılacaktır.

g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi
kısmına geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu
ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından
durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru
tamamlanacaktır. (ADAYLARIN EN FAZLA İKİ TERCİH HAKKI BULANMAKTA OLUP, ADAYLAR TEK
TERCİH DE YAPABİLİRLER. İKİ TERCİH YAPAN ADAYLAR İÇİN; BU İKİ TERCİHİNDEN BİRİSİNİN
JANDARMA ERKEK VEYA JANDARMA KADIN BRANŞI OLMASI ZORUNLUDUR. İKİ TERCİH YAPAN
ADAYIN HER İKİ TERCİHİ İÇİN DE ŞARTLARI TAŞIMASI HALİNDE İLK TERCİHİ, İLK TERCİHİ
İÇİN ŞARTLARI TAŞIMAMASI DURUMUNDA İSE, ADAYIN İKİNCİ TERCİHİ (ŞARTLARI TAŞIMASI
DURUMUNDA) DİKKATE ALINACAKTIR. BAŞVURU YAPAN VE ŞARTLARI TAŞIYANLAR ADAYLAR
TEK BRANŞTAN SEÇME SINAVINA ÇAĞRILACAKTIR.) ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan
sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi Formu’’ gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF
olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar
tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun güncellenerek,
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler
üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi
yapılacaktır. Başvuru süresi dışında yapılan telefon ve adres değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz
etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına
uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday
elenmiş kabul edilecek (Astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.
Bu kapsamda “Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olmasından aday
sorumludur.

k. Personel Temin Merkezi Komutanlığınca aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının
yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep
edilebilir.

l. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar,
ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

m.Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. Adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan
miktarının on katına kadar aday sınavlara çağrılacaktır.

b. Seçme sınavları için ücret yatırması çağrısı yapılan adaylardan belirtilen süre içinde sınav
ücretini yatırmayanların yerine çağrı kontenjanını tamamlamak üzere iki kez sınava çağrı duyurusu
yapılabilecek olup, adayların duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

c. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav
merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan
edilecektir.

6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI :

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili
olarak;
(1) Başvuru yapan adaylar içerisinden yapılan değerlendirme neticesinde, seçme sınavına
katılması uygun değerlendirilerek sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan
250 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte
adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini
yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek
olup;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı
geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi
biri olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade
edilmeyecektir.

b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır. Adaylar temin
takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat
gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS’de yapılacak duyurular ile SMS
bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
NOT: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu
belgesini sisteme yükleyecektir.

7. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru sonrası sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Fiziki kontrol,
(2) Fiziki yeterlilik,
(3) Mülâkat sınavına,
tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya
devam edemezler.

c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer
özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden
alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı
bulunmamaktadır.

8. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı
yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya
hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Kontrol :
(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce fiziki kontrol komisyonu tarafından
kontrolden geçirilir.
(2) Fiziki kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre
yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca Tablo-1’de örneği bulunan vücut
kitle indeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.
(3) Fiziki kontrol komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay
Eğitim Merkezi Komutanlığı (ASEM) öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında
“Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay
Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
(4) Hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı
verilen adaylar itiraz hakkını kullanabilir, itiraz üzerine sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav
aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :
(1) Fiziki kontrol komisyonları tarafından “ASEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler,
fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut
durumunu bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere
Tablo-4’te örneği bulunan parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak yapılır. (Parkur geçiş
talimatı Tablo-4’ün devamındadır.) Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.
(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

c. Mülâkat Sınavı :
(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından
mülâkat sınavına tabi tutulurlar.
(2) Değerlendirmede adayın;
(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
(b) Kendisinden istenileni kavrama,
(c) Özgüveni,
(ç) İfade etme yeteneği,
(d) Beden dilini kullanma becerisi,
beş ayrı kritere göre her bir kriter yirmi (20) puan olmak üzere yüz (100) tam puan üzerinden yapılır.
Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için en az altmış (60) puan alması gerekir.

9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı; KPSS puanının %40’ı, fiziki yeterlilik sınavı
puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; başvuru sıralamaya esas puanı (KPSS puanı), mülakat puanı,
fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük
olan aday tercih edilir.

b. Her bir branş için, erkek/kadın ve lisans/ön lisans ayrı ayrı olacak şekilde; asıl, yedek ve
başarısız olmak üzere sınav sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl
adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise kontenjanın bir katı kadar
yedek aday listesi en yüksek puandan başlanılarak belirlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları
statüsünde başvuru yapan adaylar normal aday statüsünde asıl aday olarak başarılı olamaması durumunda,
şehit veya vazife malulü eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.

c. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
PTS ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır. Adaylar temin
takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat
gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS’de yapılacak duyurular ile SMS
bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğindeki hükümlere göre “Sağlık Raporu” almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor
vermeye yetkili tam teşekküllü devlet/araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

b. Hangi branş olursa olsun, başvuru yapan adaylardan sınavı kazanarak kontenjana giren tüm
adaylar terörle mücadele ve iç güvenlik eğitimine tabi tutulacağından, sınavı kazanarak kontenjana
giren adaylara, TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) numaralı subay ve astsubay adayları değerlendirme sütununa göre
“Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu aldırılacaktır.

c. TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve
olumsuz sağlık raporu verilen, b fıkrasında belirtilen kararlar dışında farklı kararlı rapor alan
adayların geçici kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması işlemlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL:

a. Sınavlarda başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan asıl adayların geçici kayıtları yapılır.
Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları “Kayıt Kabul Komisyonunca” incelenir.
Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse aday yeniden muayeneye
gönderilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan,
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda
TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan
adayların ilişikleri kesilir.

c. Kayıt kabule başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

ç. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme
senedini yanlarında getirecektir. (Yüklenme senedi örneği https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris
adresinden bulunabilecektir.)

13. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Kaydı yapılan adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği
takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. (İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

b. Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına
dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri,
iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Geçici kayıt sırasında ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak
eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ayrılan veya vefat
eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

b. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları
ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen, olumsuz sağlık raporu alan ya
da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz.
Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi
yapılır.

c. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek
aday çağrılmaz.

ç. Adaylara yedek çağrısı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine herhangi bir
tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS’de yapılacak duyurular ile
SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

15. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında ASEM Komutanlığına yazılı başvuruları
ile ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul
edilmez.

b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle ASEM’den ayrılan veya çıkarılan
adaylar bir daha ASEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan
adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. Bu kılavuzun 3’üncü madde a fıkrasında sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların
ilişikleri kesilir.

ç. ASEM’ den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan
masraflardan sorumlu tutulmazlar.

d. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan
adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

16. HUKUKİ SORUMLULUK :

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere,
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak
sorumluluk adayın kendisine aittir.

17. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri ve Saati : 08 Aralık 2021 – 23 Aralık 2021 saat: 23:59
Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Onayı müteakip ilan edilecektir.

18. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
1. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
2. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Eğitim Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 6526-6527-6606-6705-6805
3. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

b. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ (JSGA) YERLEŞKESİ ULAŞIM
BİLGİLERİ:
1. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile
gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle
Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya yolu, Or-An kavşağı,
İncek bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden
geçmektedir.
2. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara
katılmak üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya yolu üzerindeki minibüs
duraklarından geçen Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle,
Konya yolu üzerinden, Or-An kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ bulvarı güzergâhını takip
ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden geçmektedir.
3. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192
numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.
DİKKAT! Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yerleşkesine, sadece İncek bulvarı
üzerinde bulunan 1 numaralı nizamiyeden girebileceklerdir. Diğer nizamiyelere gelen adayların
güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yerleşkeye girmelerine müsaade edilmeyecektir.
19. VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI :
a. VKİ ölçüm esasları:
1. Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ
formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir
değerdir.
KİLO (kg)
VKİ =
BOYUN KARESİ (m²)
2. Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen
kategori bulunur:
17 ≤ VKİ < 18,5 Hafif Zayıf
18,5 ≤ VKİ < 25 Normal
25 ≤ VKİ < 27,5 Hafif Kilolu
3. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın
değere yuvarlanır.
b. VKİ notlandırma esasları:
Ölçüm sonucunda;
1. Tablo-1’deki VKİ puanlama tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not
üzerinden not verilir.
2. VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve
haklarında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.
c. Erkek adaylarda 1,67 (167 cm), kadın adaylarda 1,62 (162 cm) metreden daha kısa boylu
olanlar hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

jandarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI UYGULAMALI PARKUR GEÇİŞ TALİMATI
1. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre
uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde,
takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon
ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
2. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava
katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel
cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) metre genişlikte olacaktır.
3. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi
okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve
kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.
a. Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak
aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday
istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının
uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm
eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş
süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve
sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye
edilerek elenir.)
b. Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik,
sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmenin ceza karşılığı
olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm) olacak,
lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
c. Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar 30 Kg (15×2), kadın adaylar 20 Kğ. (10×2) ağırlığındaki
2 kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve
ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. [Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından
dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe
bulunan dubalarda ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım
bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi
tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme
süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilecektir.]
ç. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık toplarından
koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş
yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.
[Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa
dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde
yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa
dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi
kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) saniye ilave
edilecektir.] Topun aday tarafından herhangi bir şekilde yerinden çıkarılması durumunda topu yerine
koymak zorundadır. Koymaması durumunda bitirme süresine (2) saniye ilave edilecektir.
d. Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru (1)
defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak
bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapmayan
aday diskalifiye edilerek elenecektir.)
e. Slalom koşu etabında (6) adet slalom çubuğu (çubuklar 1,3 metre yüksekliğinde olup, düz ve
çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.) dışından dolaşarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve
çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.
f. Engel etabında (4) adet engel (Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel
yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir.) üstten alttan, üstten alttan olmak üzere geçilir
ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli
hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave
edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun her
bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü
adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen
aday diskalifiye edilerek elenir.)
g. Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi
durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle
durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi
göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddüde düşülmesi halinde kamera kayıtları
kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)
ğ. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.
h. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını aynı parkurda
tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
ı. Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav
komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elemanının görüşünü
alarak karara bağlar.
i. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz
alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
4. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan
fiziksel yeterlilik aşamasında jandarma ve sahil güvenlik mesleğini icra edecek adayların denge,
kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından jandarma mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur,
yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

 

Başvuru Yapmak için tıklayınız.

Ana Sayfa için tıklayınız.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!