2022 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ

0 162

2022 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALINACAKTIR.

1. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına
aşağıda belirtilen branşlarda Meslek Yüksek Okullarının önlisans bölümünden sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır.

NOT-1: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması
durumunda, eksik kalan kontenjan branşına göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.
NOT-2: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen İdari ve İkmal branşı için; erkek veya
kadın aday kontenjanların tamamlanamaması durumunda eksik kalan kontenjanlar diğerine aktarılabilecektir.
NOT-3: İkmal, İdari, Bilgi Teknolojileri ve Uçak Bakım branşları için belirlenen kontenjanların
tamamlanamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Güverte ve Makine branşlarına aktarılabilecektir.
NOT-4: Güverte veya Makine branşları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda, eksik
kalan kontenjan diğer branşa aktarılabilecektir.
NOT-5: Güverte ve Makine branşları için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda eksik
kalan kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.
NOT-6: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar,
YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesi sisteme yüklenerek başvuru yapabilir. Adaylar
denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
NOT-7: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi
bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri
kabul edilecektir.
NOT-8: COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması,
sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm
adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde
yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden
kontrol edilecektir.
NOT-9: Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici/ön kayıt yaptırmak isteyen asıl adaylar, Personel Temin
Sistemi (PTS) üzerinden açılacak olan Geçici/Ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici/Ön kayıt
butonu ile ilgili bilgilendirme PTS üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

2. YASAL DAYANAK:

a. Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun.

b. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği.

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin
Yönetmeliği.

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen Önlisans bölümlerinden mezun olmak
veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten
Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar
için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme
yüklemek,
(5) KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve
Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul eş ve çocukları
için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar)
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;
(a) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli
Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’
kararlı sağlık Raporunu almak,
(b) Uçak Bakım branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde
(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “ Sözleşmeli Astsubay Olur”
kararlı sağlık Raporunu almak,
(c) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2)
Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu
ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu
almak,
(ç) Bilgi Teknolojileri ve İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d
değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre
“Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,
(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel
ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere,
herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil
Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik
sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,
(15 ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,
(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(18) Hamile olmamak.
NOT-1 : Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması
halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona
erdirilir.
NOT-2 : Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen
mevzuatı incelemeleri faydalarına olacaktır.
NOT-3 : Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin okunaklı ve okunur
durumumda olmasından adayın kendisi sorumludur.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması
gerekmektedir.

c. Başvurular; 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı
üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı
seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra
adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;
(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS’ten yapılabilecektir),
(2) Fotoğraf yüklenmesi,(Fotoğraf vesikalık olacaktır)
(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle
girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi
zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması
gerekmektedir.),
(4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde
girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini “Belgeye Dayalı” olarak yükleyecektir.
“Belgeye Dayalı” yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya
transkript belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya
resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1’inci
maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “Bölüm Adı” kısmına o bölümü seçerek
yükleme yapacaklardır.]
(5) KPSS bilgilerinin “ÖSYM’den Sorgula” ile yüklenmesi, (Önlisans 2020 yılı KPSS (P93)
puanı)
(6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,
(7) Şehit veya Vazife Malulü Eş ve Çocuğu olan adayların ise ‘‘Diğer Bilgi/Belgelerim’’
bölümünde yer alan onaylı ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (taranmış olarak veya resim olarak)
yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
TSK personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j
maddesi kapsamında olanlar), Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında
belgenin aslını ibraz edecektir. İşlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin
girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.
(1) “Yabancı Dil Bilgilerim” kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı” olarak varsa
aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi
durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]
(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;
(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,
(b) Sürücü belgesi,
(c) Çalışma süresi belgesi,
(ç) Sertifika belgesi,
(d) Hizmet belgesi,
(e) Gemiadamı belgesi,
(f) Sporcu lisans belgesi,
(g) Mesleki yeterlilik belgesi,
(ğ) Mahalli lisan belgesi,
(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,
(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,
(i) Diğer Belgeler,
seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme
yükleyebileceklerdir.

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sözleşmeli Astsubay Temini’’ sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum
ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi kısmına
geçilecektir. ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu
ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından
durumlarına uygun sadece bir tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru
tamamlanacaktır. ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basıldıktan sonra ekrana ‘‘Aday Bilgi Formu’’
gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı
alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha
sınavlara getirilecektir.

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek,
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler
üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi
yapılacaktır. Başvuru süresi dışında yapılan telefon ve adres değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları
karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında
ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki
sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun
olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul
edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda
“Belgeye Dayalı” olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.

k. Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave
bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

l. Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca
bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

m. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. KPSS puanı istenen branşlarda, adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru
sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar aday, KPSS Puanı istenmeyen branşlar için ise tüm
adaylar sınavlara çağrılacaktır.

b. Seçme sınavları için ücret yatırması çağrısı yapılan adaylardan belirtilen süre içinde sınav ücretini
yatırmayanların yerine çağrı kontenjanını tamamlamak üzere İki kez sınava çağrı duyurusu yapılabilecek
olup, adayların duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

c. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav
merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi “Sonuç Bilgileri” bölümü altında “Sonuçlarım”
kısmında ilan edilecektir.

6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI :

a. Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili
olarak;
(1) Başvuru yapan adaylar içerisinden yapılan değerlendirme neticesinde, seçme sınavına
katılması uygun değerlendirilerek sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 250
TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte
adaylara bildirilecektir.),
(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini
yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek
olup;
(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,
(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri
olumsuz sonuçlanan,
(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b. Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında yapılacaktır.
Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir
tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde
yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.
NOT: Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak, başvuru sırasında bu
belgesini sisteme yükleyecektir.

7. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;
(1) Fiziki Kontrol,
(2) Fiziki Yeterlilik,
(3) Mülâkat sınavına,
tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya
devam edemezler.

c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli
değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır.
Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkânı bulunmamaktadır.

8. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır.
Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan
adaylar sınavlara alınmayacaktır.

a. Fiziki Kontrol :
(1) Adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından
kontrolden geçirilir.
(2) Fiziki Kontrol, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her
bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca TABLO-1’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi
(VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.
(3) Fiziki Kontrol Komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim
Merkezi Komutanlığı (ASEM) Öğrenci Adayı Olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Astsubay Eğitim
Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı
Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
(4) Hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen
adaylar, itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :
(1) Fiziki Kontrol Komisyonları tarafından “ASEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki
yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu
bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere
TABLO-2’de örneği bulunan standartlara uygun parkurda, parkur geçiş talimatına göre uygulamalı olarak
yapılır. (Parkur geçiş talimatı TABLO-2’nin devamındadır.)
(4) Başarılı olmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak zorunludur.

c. Mülâkat Sınavı :
(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat
sınavına tabi tutulurlar.
(2) Değerlendirmede adayın;
(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
(b) Kendisinden istenileni kavrama,
(c) Özgüveni,
(ç) İfade etme yeteneği,
(d) Beden dilini kullanma becerisi,
(e) Mesleki bilgi düzeyi,
olmak üzere altı ayrı kritere göre; mesleki bilgi kriteri 40 puan, diğer beş kriterin her biri 12 puan olmak
üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülâkat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan
üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

9. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların başarı sıralamasına esas puanı;
(1) KPSS puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40’ı, VKİ puanının
%10’u ve mülâkat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde
sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik
olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(2) KPSS puanı istenen branşlar için; KPSS puanının %40’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın
%20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’nun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında
eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği
esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olarak her bir branş için; asıl, yedek ve başarısız olmak üzere sınav
sonuç listesi düzenlenir. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden
sayıda yedek aday, diğer adaylar için ise adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek belirlenir. Şehit veya
vazife malulü eş ve çocukları statüsünde başvuru yapan adaylar, normal aday statüsünde asıl aday olarak
başarılı olamaması durumunda; Şehit veya vazife malulü ve çocukları kontenjanında değerlendirilir.

c. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra
https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘sonuçlarım’’ kısmında yayımlanacaktır.
Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir
tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde
yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

10. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:
a. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye
yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.
b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre bu kılavuzun Md.3-a-(8)’inci
bendinde yazılı sağlık kurulu rapor/raporları aldırılacaktır.
c. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara sahip olmayan ve
başvuru yapılan branşa göre “Sözleşmeli Astsubay olamaz” veya “Gemiadamı Olamaz” kararlı sağlık
kurulu raporlarından herhangi birinden olumsuz sağlık kurulu raporu alan adayların kayıtları yapılmaz.

11. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kayıt yaptıran adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

12. KAYIT KABUL :

a. Sınavlarda başarılı olan ve bu kılavuzun adaylarda aranacak nitelikler bölümü Md.3-a-(8)’inci
bendinde yazılı sağlık rapor/raporları olumlu alan asıl adayların kayıtları yapılır. Kayıtları yapılan
adayların sağlık kurulu raporları kayıt kabul komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların
eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların
ilişikleri kesilir.

c. Kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

ç. Sınavlarda başarılı olan ve kayıt kabul için gelen adaylar noterden tasdikli yüklenme senedini
yanlarında getirecektir. (Yüklenme senedi örneği https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden
bulunabilecektir.)

13. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda
intibak eğitimine tabi tutulurlar.(İntibak eğitimi yaklaşık bir aydır.)

b. İntibak eğitimi süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve
buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından
karşılanır.

c. İntibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Ödül ve Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

14. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Geçici kayıt sırasında ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin
başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ayrılan veya vefat eden adayların
yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

b. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilen kayıt kabul merkezine evrakları ile birlikte
gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen, olumsuz sağlık raporu alan ya da eksik belge
ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları
işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday
çağrılmaz.

ç. Adaylara yedek çağrısı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların adreslerine
herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin
Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

15. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında ASEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile
ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle ASEM’den ayrılan veya çıkarılan adaylar
bir daha ASEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan adaylara yazılı
olarak tebliğ edilir.

c. Bu kılavuzun 3’üncü madde a fıkrasında belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların
ilişikleri kesilir.

ç. ASEM’ den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan
sorumlu tutulmazlar

d. İntibak eğitim süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanmayan
adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

16. HUKUKİ SORUMLULUK :

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

b. İlgili mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk
adayın kendisine aittir.

17. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri ve Saati : 08 – 23 Aralık 2021 saat: 23:59
Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : Ayrıca bildirilecektir.
Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Onayı müteakip ilan edilecektir.

18. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836

b. Kesin Kayıt ve Kabul İşlemleri;
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 65 26 – 6527 – 6607 – 6705 – 6805

c. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Sahil Güvenlik Komutanlığı: www.sg.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

ç. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir.
Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik
Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarı
güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı önünden geçmektedir.

ç. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı
otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

d. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : İl dışından sınavlara katılmak üzere
Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya Yolu üzerindeki minibüs duraklarından geçen Ulusİncek hattında çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya Yolu üzerinden, Or-An
Kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi önünden geçmektedir.
DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sadece İncek Bulvarı üzerinde
bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adayların güvenlik ve
ulaşım sorunları nedeniyle kışlaya girmelerine müsaade edilmeyecektir.

19. VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI :

a. VKİ ölçüm esasları:
(1) Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut
ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.
KİLO (kg)
VKİ =
BOYUN KARESİ (m²)
(2) Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen kategori
bulunur:
17 ≤ VKİ < 18,5 Hafif Zayıf
18,5 ≤ VKİ < 25 Normal
25 ≤ VKİ < 27,5 Hafif Kilolu
(3) VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın değere
yuvarlanır.

b. VKİ notlandırma esasları: Ölçüm sonucunda;
(1) TABLO-1’deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not üzerinden
not verilir.
(2) VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve haklarında
“Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.
c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar hakkında
“Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci Adayı Olamaz”. kararı verilir.

sahil güvenlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI UYGULAMALI PARKUR GEÇİŞ TALİMATI

1. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 27 metre
uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre
eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda
toplam 7 istasyon ile 70 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
2. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava
katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital
fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) metre genişlikte
olacaktır.
3. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak; öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik
parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini
tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha
tanıtarak parkura doğru döner.
a. Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap
olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi
yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine
başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve
sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden
her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. (Tek
ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve sıçrama hareketinin tamamını da
nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)
b. Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ
lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmenin ceza
karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm)
olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.
c. Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar 30 Kg (15×2) kadın adaylar 20 Kg (20×2)
ağırlığındaki 2 kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak
taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. (Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki
dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir. Ayrıca
aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalarda ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan,
herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve
diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday,
dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak
(1) saniye ilave edilecektir.)
ç. Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar iki nokta arasında yerde duran sağlık
toplarından koşu istikametinde önce ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3
kez dokunuş yapacaktır. Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye
ilave edilecektir. (Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra
geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu
tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa
dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa
dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer
istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (4) saniye ilave edilecektir.)
Topun aday tarafından herhangi bir şekilde yerinden çıkarılması durumunda topu yerine
koymak zorundadır. Koymaması durumunda bitirme süresine (2) saniye ilave edilecektir.
d. Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne
doğru (1) defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza
karşılığı olarak bitiş süresine (1) saniye ilave edilecektir.(Takla hareketinde takla hareketini
yapmayan veya hiç yapmayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)
e. Slalom koşu etabında (6) adet slalom çubuğu (çubuklar 1,3 metre yüksekliğinde olup,
düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.) dışından dolaşarak tamamlanır. Her bir eksik
geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir.
f. Engel etabında (4) adet engel (Üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan
geçilecek engel yüksekliği 105 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir.) üstten alttan, üstten
alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel
etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı
olarak bitiş süresine (2) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu
düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun her bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi
alma nedenidir. (Engel çubuklarının birbirlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde
olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek
elenir.)
g. Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli
kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur.(Dijital fotoselli kronometrenin
herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu
tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi
bir tereddüde düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş
süresi olarak yazılır.)
ğ. Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.
h. Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını aynı
parkurda tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.
ı. Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda
sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elemanının
görüşünü alarak karara bağlar.
i. Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca
saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
4. Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması
olan fiziksel yeterlilik aşamasında jandarma ve Sahil Güvenlik mesleğini icra edecek adayların
denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından jandarma mesleğine uygunluklarını
ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

Başvuru Yapmak için tıklayınız.

Ana Sayfa için tıklayınız.

 


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kullanım Koşulları gereğince web sitemizde yapılan yorumlardan "Yorumu Yapan" kişi sorumludur!